ប្រកាស/PRAKAS

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសេចក្តីប្រកាស  ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃប្រកាសនីមួយៗ៖