គេហទំព័រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង (HOTLINE):  1266

       096 9 632 363 , 088 6 083 082 

លេខ១ សម្រាប់ព័ត៌មានចុះបញ្ជី

លេខ២ សម្រាប់ព័ត៌មានចុះកែប្រែ

លេខ៣ សម្រាប់ព័ត៌មានការតម្កល់ប្រតិវេទន៍ប្រចាំឆ្នាំ

លេខ៤ សម្រាប់ព័ត៌មានស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

លេខ០ សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

  • ឯកសារ ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (សូមចុចទីនេះ)

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈ

Notice on payment online - 3 May 2017 - 16-43