គេហទំព័រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង (HOTLINE):  1266 ​ (ចុចលេខ២ សម្រាប់ព័ត៌មានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម)

  • ឯកសារ ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (សូមចុចទីនេះ)

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈ

Notice on payment online - 3 May 2017 - 16-43