សេចក្តីជូនដំណឹង/ANNOUCEMENT

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រនៃសេចក្តីជូនដំណឹង  ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនីមួយៗ៖