វីដេអូណែនាំ

១. របៀបបម្រុងបម្រុងនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន (សូមចុចទីនេះ)

២. របៀបប្រើប្រាស់ CamDigiKey (សូមចុចទីនេះ)

៣. របៀបចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​ (សូមចុចទីនេះ)

៤. របៀបចុះបញ្ជីបំពេញបន្ថែមកាតព្វកិច្ច (ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ដែលមិនទាន់​គ្រប់នីតិវិធី​) (សូមចុចទីនេះ)

៥.  របៀបបង់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារ ABA (សូមចុចទីនេះ) ​ ​​ ​

៦.  របៀបបង់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារអេស៊ីលីដា (សូមចុចទីនេះ)

៧.ការផ្ទេរសិទ្ធិគ្រប់គ្រងព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ពីគណនី CamDigiKey មួយទៅគណនី ​CamDigiKey មួយទៀត  (សូមចុចទីនេះ)